Algemene voorwaarden

RSR REVALIDATIESERVICE B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
ARTIKEL 1
Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSR Revalidatieservice B.V., gevestigd te Wassenaar.
Afnemer: De opdrachtgever, koper, aanbesteder die met Leverancier een overeenkomst ter zake van leveringen van goederen of diensten aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Leverancier een aanbieding doet om tot een overeenkomst ter zake van een levering van een goed of dienst te komen.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer, respectievelijk rechtsopvolger(s) van Afnemer, waaronder begrepen alle uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 2
2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle onderhandelingen en offertes van Leverancier, alsmede op elke Overeenkomst.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 In geval meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren deze algemene voorwaarden.

AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 3
3.1 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Leverancier kan deze algemene voorwaarden wijzigen, maar wijzigingen zijn slechts geldig indien en vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk door Leverancier zijn vastgelegd en ter kennis zijn gebracht van de Afnemer.

OFFERTES
ARTIKEL 4
4.1 Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Leverancier.
4.2 Offertes zijn gebaseerd op de door of namens Afnemer verstrekte gegevens en door Leverancier gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden.
4.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar offertes in te trekken en/of te wijzigen.
4.4 Offertes verliezen van rechtswege hun geldigheid 30 dagen na verzending, tenzij schriftelijk anders aangegeven door Leverancier.
4.5 Leverancier is gerechtigd ieder aanbod of bestelling van de Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
ARTIKEL 5
5.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Leverancier en de Afnemer, en bij gebreke daarvan, doordat Leverancier met de feitelijke uitvoering van een Overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de Afnemer aanvangt.
5.2 In het laatste geval genoemd in het vorige lid, komt de Overeenkomst tot stand op basis van de laatste offerte van Leverancier.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN EEN OVEREENKOMST
ARTIKEL 6
6.1 Wijziging van een Overeenkomst op verzoek van de Afnemer kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding van de wijziging door Leverancier.
6.2 Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de Afnemer vergoedt de Afnemer aan Leverancier de daardoor verschuldigde (meer)kosten.
6.3 Voor zover op verzoek van de Afnemer overeengekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van de Afnemer.
6.4 Indien Leverancier meent dat een wijziging van de Overeenkomst het resultaat van de uitvoering van de Overeenkomst ten goede kan komen, kan zij daartoe in overleg treden met de Afnemer.
6.5 Indien een Overeenkomst gewijzigd wordt naar aanleiding van het overleg als bedoeld in het vorige lid, komen de (meer)kosten, alsmede de eventuele vertragingen daarvan voor rekening en risico van de Afnemer, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

DUUR VAN EEN OVEREENKOMST
ARTIKEL 7
7.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, is een Overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer aangegaan voor onbepaalde tijd.
7.2 Iedere opgave door Leverancier van de termijn waarbinnen de uitvoering van een Overeenkomst zal zijn afgerond is vrijblijvend, met dien verstande dat Leverancier zich in zal spannen om naar vermogen al hetgeen te doen om binnen de opgegeven termijn tot voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst te komen.
7.3 Indien een maximaal te besteden aantal tijdseenheden voor de uitvoering van een Overeenkomst is overeengekomen, kan dit aantal desondanks zonder overleg tussen partijen met maximaal 10% door Leverancier worden overschreden.

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST
ARTIKEL 8
8.1 Leverancier zal zich naar vermogen inspannen om een Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
8.2 De verplichtingen die voor Leverancier uit een Overeenkomst voortvloeien zijn inspanningsverplichtingen.
8.3 De op Leverancier rustende verplichtingen zijn slechts dan geen inspanningsverplichtingen voor zover partijen dat schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen, dan wel indien de aard van de verplichtingen op geen enkele wijze het karakter van inspanningsverplichtingen hebben.
8.4 De door Leverancier opgegeven leveringstijden gelden bij benadering. De Afnemer kan aan de opgegeven leveringstijden geen rechten ontlenen en Leverancier is niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven leveringstijd.
8.5 Leverancier geeft geen garanties met betrekking tot (de resultaten van de toepassing van) door hem geleverde zaken en verrichte dienstverlening.
8.6 Afnemer zorgt dat alle documenten, gegevens en materialen, die Leverancier redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van een Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
8.7 Indien de voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde documenten, gegevens en materialen niet tijdig door de Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, alsmede om de uit de opschorting voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
8.8 Indien zulks naar het oordeel van Leverancier voor een goede uitvoering van een Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is, dan wel indien zulks uit de aard van die Overeenkomst voortvloeit, is Leverancier bevoegd om voor rekening en risico van de Afnemer, alsmede namens de Afnemer overeenkomsten met derden aan te gaan voor het leveren of ter beschikkingstellen van zaken en/of diensten.
8.9 Indien inschakeling van derden voor de uitvoering van een Overeenkomst geschiedt op instigatie van de Afnemer, geschiedt een dergelijke inschakeling geheel voor rekening en risico van de Afnemer.
8.10 Levering van zaken door Leverancier aan de Afnemer geschiedt door middel van het ter plaatse van de vestiging van Leverancier ter inlading in het betreffende vervoermiddel aanbieden van de zaken.
8.11 Vervoer van voor de Afnemer bestemde zaken geschiedt vanaf het moment van inlading als bedoeld in het vorige lid voor rekening en risico van de Afnemer.

CONTROLE PRESTATIES EN ZAKEN
ARTIKEL 9
9.1 De Afnemer heeft de verplichting de verrichte prestaties van Leverancier terstond en -voor zover van toepassing- geleverde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren teneinde zo veel mogelijk vast te stellen of zij aan de betreffende Overeenkomst beantwoorden.
9.2 Klachten over de ingevolge een Overeenkomst verrichte prestaties en geleverde zaken dienen door de Afnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen na het verrichten van de prestaties c.q. na aflevering van de zaken, althans binnen 8 werkdagen nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te worden gemeld.
9.3 Feiten die zich eerst na het verstrijken van een jaar na het verrichten van een prestatie en/of het leveren van een zaak voordoen of openbaren, kunnen nimmer de stelling rechtvaardigen dat de prestatie en/of de zaak niet aan een
Overeenkomst beantwoordt.
9.4 Als de klacht gegrond is, heeft Leverancier de bevoegdheid om de Overeenkomst alsnog uit te voeren als overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer zinloos is geworden.
9.5 Zinloosheid van het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst als overeengekomen dient door de Afnemer bij het indienen van de klacht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Leverancier.
9.6 Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid als opgenomen in deze algemene voorwaarden.
9.7 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Leverancier beslissend.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 10
Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle prestaties die de Afnemer als tegenprestatie verschuldigd is voor de krachtens de betreffende Overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of krachtens de betreffende Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede totdat alle vorderingen van Leverancier op de Afnemer wegens tekortschieten in de nakoming van de betreffende Overeenkomst door de Afnemer, volledig aan Leverancier zijn voldaan.

TARIEVEN
ARTIKEL 11
11.1 Voor de prestaties van Leverancier gelden diens gebruikelijke tarieven en honoraria.
11.2 Verzend-, transport,- porto-, reis- en verblijfkosten, de kosten van ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde derden, omzetbelasting en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, zijn niet in het tarief en/of honorarium inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.3 Overeengekomen tarieven en honoraria zijn niet vast en Leverancier is bevoegd om zijn tarieven en honoraria te verhogen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.4 Verhogingen gaan eerst in op het moment dat Leverancier de Afnemer van de verhoging in kennis heeft gesteld.
11.5 Leverancier is voorts gerechtigd om stijgingen in tarieven en honoraria bij door hem bij de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede stijgingen in overige kostenposten door te berekenen aan de Afnemer, zelfs in geval van vaste honoraria en/of tarieven.
11.6 Indien een vast honorarium voor de uitvoering van een Overeenkomst is overeengekomen, kan dit vaste honorarium zonder overleg tussen partijen met maximaal 10% van het overeengekomen bruto bedrag door Leverancier worden overschreden.

ZEKERHEID
ARTIKEL 12
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Leverancier te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van een Overeenkomst over te gaan of deze voort te zetten, van de Afnemer een naar zijn oordeel genoegzame zekerheidstelling te vorderen dat diens betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen.

FACTURERING
ARTIKEL 13
13.1 Leverancier stuurt de Afnemer facturen voor de verrichte werkzaamheden wanneer daar naar mening van Leverancier aanleiding toe is.
13.2 Deelfacturering door Leverancier is mogelijk, alsmede voorafgaande facturering (al dan niet bij wijze van voorschot) voor verwachte hoge kosten.

BETALING
ARTIKEL 14
14.1 Betaling dient te geschieden op de bankrekening van Leverancier binnen de op de factuur vermelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, zonder enige korting en zonder beroep op schuldvergelijking, één en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de Afnemer van rechtswege in verzuim.
14.2 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
14.3 Reclames aangaande de uitvoering van een Overeenkomst geven de Afnemer niet het recht de betaling op te schorten.
14.4 Indien een gevorderde zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door Leverancier te stellen redelijke termijn wordt verstrekt en/of indien niet binnen de vervaltermijn van een factuur door de Afnemer volledig is betaald, is het Leverancier gerechtigd voor rekening en risico van de Afnemer de uitvoering van de betreffende Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte -zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst- op te schorten en/of de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Leverancier op betaling van het reeds gepresteerde en op schadevergoeding.

RENTE
ARTIKEL 15
In geval van niet c.q. niet-tijdige betaling is de Afnemer aan Leverancier, zonder dat daartoe ingebrekestelling door Leverancier is vereist, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of, indien de maand nog niet geheel is verstreken, per het wel verstreken gedeelte daarvan, over het openstaande bedrag der factuur vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

INCASSOKOSTEN
ARTIKEL 16
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten nodig voor de incasso van enige vordering van Leverancier op de Afnemer komen volledig voor rekening van de Afnemer met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 17
De verschillende leden van dit artikel zijn van toepassing in de volgorde hunner vermelding en, voor zover mogelijk, tevens cumulatief.
17.1 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot de door de Afnemer geleden schade, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld van Leverancier.
17.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (gebruik van) door de Afnemer verstrekte (gebrekkige) materialen, (onjuiste en/of onvolledige) gegevens en/of documenten.
17.3 Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering.
17.4 De aansprakelijkheid van Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende Overeenkomst aan de Afnemer gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
17.5 Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde Overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode van langer dan drie maanden, zal Leverancier nimmer meer verschuldigd zijn aan de Afnemer dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan de tekortkoming van Leverancier die tot de schade heeft geleid, aan de Afnemer ingevolge de betreffende Overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
17.6 De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade als gevolg van fouten van een door Leverancier en/of de Afnemer ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot zover als de derde Leverancier effectief vrijwaart, waarbij Leverancier al hetgeen zal doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden, waaronder het medewerking verlenen aan de Afnemer, om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de betreffende derde.
17.7 De totale aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot een bedrag van € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro), behoudens de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken, die is beperkt tot € 1.000.000,– (zegge: één miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

ARTIKEL 18
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is Leverancier niet aansprakelijk:
18.1 voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie;
18.2 voor enige schade, indien Leverancier niet binnen 8 werkdagen nadat de Afnemer van de schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen daarvan schriftelijk door de Afnemer op de hoogte is gesteld;
18.3 voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door de Afnemer gesloten verzekering;
18.4 voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of vernietiging van materialen of gegevens die aan Leverancier voor, door of namens de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 19
Elke aansprakelijkheid van Leverancier vervalt door het verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval vervalt door verloop van één jaar te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

ARTIKEL 20
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of (één van) zijn leidinggevende ondergeschikten.

VRIJWARING
ARTIKEL 21
21.1 De Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Afnemer van de ingevolge een Overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Afnemer rustende verplichtingen.
21.2 De Afnemer vrijwaart Leverancier voorts ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten indien Leverancier zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen indien die derden als Afnemer de betreffende Overeenkomst met Leverancier hadden gesloten.
21.3 Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen personeel in dienst van de Afnemer en andere (rechts)personen waarvan de Afnemer bij uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.

SCHADECLAIMS DERDEN
ARTIKEL 22
22.1 De Afnemer is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Afnemer en/of de derde Leverancier (mede) aansprakelijk kunnen of zullen stellen, Leverancier daarvan binnen 8 werkdagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.
22.2 De Afnemer zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met Leverancier (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van de aanspraken van de Afnemer jegens Leverancier.

VERWERKING VAN RECHT
ARTIKEL 23
Eventuele aanspraken van de Afnemer dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

OVERMACHT
ARTIKEL 24
24.1 Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend doordat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, onlusten, brand, explosie, overstroming, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, uitsluiting en gebrek aan grondstoffen.
24.2 In geval van stakingen in andere bedrijven dan die van Leverancier, wilde- of politieke stakingen in het bedrijf van Leverancier, een algemeen gebrek aan het voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, stagnatie bij derden waarvan Leverancier voor de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, nieuwe beperkende overheidsvoorschriften, natuur- en of kernrampen, oproer, oorlog en/of oorlogsdreiging, alsmede ziekte van personeel van Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde derden, welke omstandigheden de nakoming door Leverancier onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, kan aan Leverancier een daardoor veroorzaakte tekortkoming (tevens) niet worden toegerekend.
24.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht of de omstandigheden als genoemd in het vorige lid te beroepen indien deze intreden nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
24.4 Tijdens overmacht en de omstandigheden als genoemd in lid 2 is Leverancier bevoegd zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten.
24.5 Indien de periode, waarin als gevolg van overmacht of de omstandigheden als genoemd in lid 2 nakoming van de verplichtingen door Leverancier geheel uitblijft, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de betreffende Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De Afnemer is gehouden om, voor zover Leverancier bij het intreden van de overmacht of de omstandigheden als genoemd in lid 2 al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, het daarvoor verschuldigde aan Leverancier te voldoen.

VERTROUWELIJKHEID
ARTIKEL 25
25.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
25.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM
ARTIKEL 26
Leverancier doet op geen enkele wijze afstand van enig aan hem toekomend intellectueel eigendomsrecht, behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Afnemer verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de door Leverancier geleverde zaken rusten (inclusief de daarbij horende documentatie, computerprogrammatuur e.d.) te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten van Leverancier te maken.

OPZEGGING
ARTIKEL 27
27.1 Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
27.2 Voor ieder jaar en indien een jaar nog niet geheel is verstreken, voor het verstreken gedeelte daarvan, dat de overeenkomst heeft geduurd op het moment van opzegging, wordt de opzegtermijn van de Afnemer verlengd met één maand, met een maximum van zes maanden.
27.3 Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, niet worden opgezegd.
27.4 Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt, indien stilzwijgend verlengd, vanaf dat moment aangegaan voor wederom een periode van dezelfde bepaalde tijd.
27.5 Opzegging door Leverancier geeft de Afnemer nimmer recht op enige schadevergoeding.
27.6 Gedurende de opzegtermijn blijven de lopende verplichtingen van partijen van kracht, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen

ARTIKEL 28
28.1 Leverancier kan een Overeenkomst, ongeacht het feit of deze is aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd, met onmiddellijke ingang voortijdig opzeggen zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving indien:
1. de Afnemer – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt;
2. het faillissement van de Afnemer wordt aangevraagd;
3. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd; en/of
4. de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Afnemer in andere handen overgaat.
28.2 Leverancier zal wegens een dergelijke voortijdige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

ONTBINDING
ARTIKEL 29
29.1 Ontbinding door de Afnemer kan slechts geschieden na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling en uitsluitend in geval van het toerekenbaar tekortschieten door Leverancier in de nakoming van de kernverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst.
29.2 Indien de Afnemer op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de betreffende Overeenkomst heeft ontvangen, kan
hij die Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor het gedeelte dat door Leverancier nog niet is uitgevoerd.
29.3 Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de betreffende Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
29.4 Beëindiging c.q. ontbinding van een Overeenkomst laat de gelding van deze algemene voorwaarden tussen partijen onverlet.

NIETIGHEID
ARTIKEL 30
Voor zover enige bepaling in een Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is of wordt, treedt een bepaling die wel geldig is en met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk overeenstemt van rechtswege in de plaats van de oorspronkelijke bepaling.

GESCHILLEN
ARTIKEL 31
Alle geschillen die ontstaan tussen de Afnemer en Leverancier worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag behoudens voor zover dwingend wettelijke bepalingen een andere rechter aanwijzen.

TOEPASSELIJK RECHT
ARTIKEL 32
Op alle rechtsverhoudingen tussen de Afnemer en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

DOMICILIEKEUZE
ARTIKEL 33
Voor zover de Afnemer geen vaste woonplaats in Nederland heeft, althans daar niet is gevestigd, kiest de Afnemer mede woonplaats ter handelsgriffie van de Rechtbank te Den Haag.

NEDERLANDSE TEKST
ARTIKEL 34
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen hiervan.

Contact opnemen