Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leveringen en diensten die vallen onder Louwman Care. Louwman Care bestaat o.a. uit de bedrijven Welzorg Nederland B.V. (Welzorg, Scoot2Go), RSR Revalidatieservice B.V., Convertium B.V. (Welzorg Auto op Maat, Welzorg Woning op Maat en Welzorg Particuliere Markt).

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
 3. Wat zijn persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
 6. Beveiliging en verwerkers
 7. Uw rechten en contact

Ad 1. De Verantwoordelijke

De bedrijven binnen Louwman Care zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Louwman Care streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ad 2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

Louwman Care respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Louwman Care dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Louwman Care stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Louwman Care heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

Ad 3. Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Ad 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikslogs
 • IP-adres
 • Taal
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Locatiegegevens

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan Louwman Care, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u, medische gegevens verwerken. Het type hulpmiddel dat u geleverd heeft gekregen, is een voorbeeld van een medisch gegeven.

Ad 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Louwman Care, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Care.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Gerechtvaardigd belang van Louwman Care of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
 • Toestemming van u;
 • Een wettelijke verplichting; of
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Als hulpmiddelenleverancier en aanpasbedrijf levert Louwman Care producten en diensten op het gebied van mobiliteitshulpmiddelen, woning- en auto-aanpassingen. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het leveren van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact heeft met een van de bedrijven van Louwman Care, legt Louwman Care persoonsgegevens vast. Louwman Care verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik

Helaas worden bedrijven, zo ook Louwman Care , soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Louwman Care en haar klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven binnen de bedrijven van Louwman Care, dan wel derde partijen welke de aange boden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.  Uw persoonsgegevens kunnen alleen gedeeld worden tussen de bedrijven van Louwman Care, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, Het betreft de bedrijven Welzorg Nederland B.V. (Welzorg, Scoot2Go), RSR Revalidatieservice B.V., Convertium B.V. (Welzorg Auto op Maat, Welzorg Woning op Maat en Welzorg Particuliere Markt). Deze bedrijven kunnen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken.

Verbetering van de dienstverlening

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die wij middels onze diensten verzamelen, om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld oplossingen om hulpmiddelen slimmer te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. U moet dan denken aan de Slimme Scoot en Scoot2Go.Hierbij kunnen naast storingsmeldingen ook locatiegegevens verwerkt worden, uiteraard alleen na uitdrukkelijke toestemming van u.

Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Louwman Care, via de website Welzorg, (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst, verwijzen wij naar onze cookieverklaring in de disclaimer op onze website.

Relatiebeheer en marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen

De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoons- gegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Een voorbeeld hiervan is het vragen van uw BSN-nummer ter verificatie en identificatie. Dit is verplichtingen vanuit de Wmo.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna, teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen kunnen worden ingesteld.

Ad 6. Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Louwman Care hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Ad 7. Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking, dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met het betreffende bedrijf waar u klant bent (Bijv. Welzorg Nederland B.V. (Welzorg, Scoot2Go), RSR Revalidatieservice B.V., Convertium B.V. (Welzorg Auto op Maat, Welzorg Woning op Maat en Welzorg Particuliere Markt). Als u vragen heeft over de manier waarop Louwman Care met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via één van onderstaande links contact met ons opnemen.

U kunt hierbij aangeven bij welk bedrijf van Louwman Care u klant bent. Indien Louwman Care of een van haar bedrijven niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Louwman Care u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Louwman Care schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Uitoefenen van uw privacyrechten

Louwman Care wil er alles aan doen om uw eventuele bezorgdheid over het gebruik van uw persoonsgegevens weg te nemen. Wanneer u nog vragen heeft over onze privacyverklaring dan staan onze klantenservice medewerkers graag voor u klaar. Daarnaast bieden wij u, op onze website www.rsr.nl, de mogelijkheid om uw privacyrechten uit te oefenen. De privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. De actuele versie vindt u te allen tijde op onze website www.rsr.nl.

 

Wij hebben onze privacyverklaring op 3 mei 2024 voor het laatst gewijzigd. Louwman Care behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen.

Contact opnemen